ความเป็นมาของโครงการ

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นประจำ และปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรมแหล่งพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนนั้น นอกจากการมองภาพรวมในระดับลุ่มน้ำหลักของประเทศแล้ว ความรู้ความเข้าใจสภาพของแต่ละพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำย่อยก็มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้น้ำในทุกกิจกรรม แม้ว่าจะมีมาตรการและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากเกิดขึ้น แต่ทว่าการดำเนินการดังกล่าวยังขาดการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการบูรณาการหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่) พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการได้ทันทีในโครงการที่มีความพร้อมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ศึกษาและจัดทำรายงาน

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

ศึกษาและจัดทำรายงาน

การบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติการจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ สำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ

ศึกษาและจัดทำ

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้งด้านสมดุลน้ำ ด้านชลศาสตร์และคุณภาพน้ำ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

ศึกษาและจัดทำทะเบียน

แหล่งน้ำและทางน้ำรวมทั้งจัดทำผังน้ำ

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์

และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับกฏหมายและระเบียบที่กำหนด

พื้นที่ศึกษาและขอบเขตของโครงการ

ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ประกอบด้วย

ลุ่มน้ำสาละวิน
ลุ่มน้ำโขงเหนือ
ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
ลุ่มน้ำป่าสัก
ลุ่มน้ำท่าจีน

รวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำมูล คิดเป็นพื้นที่ 195,026.44 ตารางกิโลเมตร

กรอบแนวความคิด

ในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

ความเคลื่อนไหวของโครงการ

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวโครงการ/เอกสารเผยแพร่

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานและองค์กร

ผู้ขับเคลื่อนและดำเนินการศึกษา

ติดต่อเรา