เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)