“สทนช.รับฟังความเห็นฯเพื่่่อจัดทำแผนบริหารทรัพยากรน้ำ”ลุ่มเจ้าพระยาใหญ่”

นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดร.จงกล จงวิไลเกษม  หัวหน้าโครงการลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ นายมรกต อารียะ(ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.ลุ่มน้ำน่าน) และหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิวฯ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผอ.กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย คกก.และเลขานุการลุ่มน้ำน่าน นายมานะ วุฑฒยากร (คกก.ลุ่มน้ำน่าน ภาคเกษตรกรรม จ.พิจิตร) นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ(ผู้แทนภาคประชาชน จ.พิษณุโลก) นายมานพ ก้อนเพ็ชร(คกก.ลุ่มน้ำน่าน จ.พิจิตร) นายวิโรจน์ บุญส่งแทน(คกก.ลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก) นายอนันต์ เพ็ชรหนู ผอ.ส่วนประสานลุ่มน้ำน่าน นายธีระ เงินวิลัย ผอ.ทสจ.แพร่ และสื่อมวลชน ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มเจ้าพระยาใหญ่

โดยมีผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นประกอบการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในโครงการลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ ร่วมประชุมที่ รร.ไอยราแกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก กว่า 100 คน ซึ่งพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ (ศุภโชค) ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำยม และนายวุฒิไกร กุลกัลชัย คกก.ลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน ร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน เสนอประชุมตั้ง”สภาองค์กรลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่” และ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำน่านจากพิษณูโลก-ถึงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวาระโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทย ปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากที่ประชุม ทั้งนี้
.
ประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน เชิญคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมแผนฯบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนนี้ และหารือถึงโครงการสำคัญๆในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านดังกล่าว

ที่มา : http://www.dailymirror.online/2019/06/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/