สทนช.จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม และนายประดับ กลัดเข็มเพ็ชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 27 คน าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการปรับแผนการดำเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการนี้ ดร.จงกล จงวิไลเกษม ผู้จัดการโครงการ และนางสาวนันทา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการ

ที่มา :สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2562)