สทนช.จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และนายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้เกี่ยวข้อง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 47 คน าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการปรับแผนการดำเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการนี้ ดร.จงกล จงวิไลเกษม ผู้จัดการโครงการ และนางสาวนันทา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการ