การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10 ลุ่มน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
  • เพื่อนำเสนอเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ
  • เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป

agenda