สทนช. ระดมความคิดเห็นจัดทำเกณฑ์ลำดับแผนหลักจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่หวังเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำในทุกลุ่มน้ำสทนช.

สทนช. ระดมความคิดเห็นจัดทำเกณฑ์ลำดับแผนหลักจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่หวังเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำในทุกลุ่มน้ำสทนช. จับมือทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่มั่นใจจะได้แผนหลักภายในก.พ.63 หวังใช้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้(18 กันยายน2562) นายปรีชาสุขกล่ำที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 ณโรงแรมวรบุรีอยุธยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำเสนอ(ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ10 ลุ่มน้ำ20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายปรีชาสุขกล่ำที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสทนช. กล่าวว่าขณะนี้สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำ(ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20 ปี(พ.ศ.2561-2580)เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น2,766 โครงการงบประมาณรวม434,868 ล้านบาทประกอบด้วยแผนหลักด้านที่1 : การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน203 โครงการงบประมาณ7,458 ล้านบาทด้านที่2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตจำนวน1,894 โครงการงบประมาณ22,059 ล้านบาทด้านที่3  การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำนวน424 โครงการงบประมาณ386,362 ล้านบาทด้านที่4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจำนวน111 โครงการงบประมาณ14,717 ล้านบาทด้านที่5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินจำนวน10 โครงการงบประมาณ111 ล้านบาทและด้านที่6 การบริหารจัดการจำนวน124 โครงการงบประมาณ4,161 ล้านบาท ทั้งนี้การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีแผนงาน/โครงการจำนวนมากอีกทั้งงบประมาณในการพัฒนามีจำกัดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการต่างๆให้เหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่งสทนช. และทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำเกณฑ์หลัก

ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนหลักในแต่ละด้านที่ประกอบด้วย4 เกณฑ์หลักคือด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคมและด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ประกอบในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการต่างๆและจะนำแผนการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวมาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความคิดเห็นอีกครั้งก่อนนำไปดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของแผนหลักต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา
ที่มา : http://savenewsonline.com/archives/1896