สทนช.ระดมความคิดเห็น จัดทำเกณฑ์ลำดับความสำคัญแผนหลักจัดการน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่…..หวังเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ำในทุกลุ่มน้ำ

สทนช.จับมือทีมที่ปรึกษา ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ มั่นใจจะได้แผนหลักภายใน ก.พ.63 หวังใช้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

            วันนี้ (18 กันยายน 2562) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10 ลุ่มน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

            นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สทนช. กล่าวว่า ขณะนี้คณะที่ปรึกษาได้จัดทำ
(ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 2,766 โครงการ งบประมาณรวม 434,868 ล้านบาท
ประกอบด้วยแผนหลักด้านที่ 1 : การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 203 โครงการ ประมาณ 7,458 ล้านบาท ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน 1,894 โครงการ งบประมาณ 22,059 ล้านบาท ด้านที่ 3 : การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน 424 โครงการ งบประมาณ 386,362 ล้านบาท ด้านที่ 4 : การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน 111 โครงการ งบประมาณ 14,717 ล้านบาท ด้านที่ 5 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 111 ล้านบาท และด้านที่ 6 : การบริหารจัดการ จำนวน 124 โครงการ งบประมาณ 4,161 ล้านบาท ด้วยงบประมาณในการพัฒนามีจำกัด จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเกณฑ์เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานต่างๆ และนำมาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความคิดเห็น ก่อนนำไปดำเนินการจัดลำดับความสำคัญแผนหลักต่อไป

สทนช. คาดว่าจะสามารถจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ที่บูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำได้อย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการในโครงการที่มีความพร้อมในทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป
” นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สทนช. กล่าว

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
18 กันยายน 2562