สุพรรณบุรี สทนช. ระดมความคิดเห็น จัดทำเกณฑ์ลำดับแผนหลักจัดการน้ำ

สุพรรณบุรี ดร.จงกลจงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10 ลุ่มน้ำ 20 ปี(พศ. 2561-250) และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี คณะกรรมกลุ่มน้ำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน  ทั้งนี้ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีแผนงานโครงการจำนวนมาก อีกทั้งงบประมาณในการพัฒนามีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบท และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่ง สทนช.และทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำเกณฑ์หลักที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนหลักในแต่ละด้านที่ประกอบด้วย 4 เกณฑ์หลัก คือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการต่างๆ และจะนำแผนการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว มาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนนำไปดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของแผนหลักต่อไป การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำและแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งให้ผู้ร่วมประชุมร่วมกันกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง /สุพรรณบุรี
ที่มา : https://www.thaireference.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2/