สทนช.ระดมความคิด ทำแผนจัดการน้ำ หวังเป็นต้นแบบ แก้ไขปัญหาน้ำในทุกลุ่มน้ำ(คลิป)

วันที่ 24 ก.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ดร.จงกล จงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ10ลุ่มน้ำ 20 ปี (พศ.2561-2580) และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกระประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

ดร.จงกล จงวิไลเกษม กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช.และทีมที่ปรึกษาที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำ(ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้น560โครงการ งบประมาณ244 456 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านที่1 การจัดน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 468 ล้านบาท ด้านที่2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน407 โครงการ งบประมาณ 13 035 ล้านบาท ด้านที่3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 230927 ล้านบาท ด้านที่4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจำนวน1 โครงการ งบประมาณ4ล้านบาท ด้านที่5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน6 โครงการ งบประมาณ22ล้านบาท ส่วนด้านที่6 การบรารจัดการไม่มีหน่วยงานใดเสนอโครงการมายัง สทนช.

ทั้งนี้การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าว มีแผนงาน โครงการจำนวนมาก อีกทั้งงบประมาณในการพัฒนามีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการต่างๆให้เหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบท และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่ง สทนช. และทีมงานที่ปรึกษา ได้ดำเนินกี่ศึกษาการจัดทำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนหลักในแต่ละด้านที่ประกอบด้วย 4เกณฑ์หลัก คือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการต่างๆและจะนำแผนการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว มาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนนำไปดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของแผนหลักต่อไป

 

ซึ่งทาง สทนช. คาดว่าจะสามารถจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่และแผนปฎิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ที่บูรณากี่แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำได้อย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งเร่งรักการดำเนินการในโครงการที่มีความพร้อทในทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆต่อไป

 

 

ชมคลิป

ที่มา : https://www.onbnews.today/post/8506