ระดมความคิดเห็นลำดับแผนหลักจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ท่วมไม่แล้ง

วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุม เบญจธารา จ.ลพบุรี ดร.จงกลจงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10 ลุ่มน้ำ 20 ปี ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน โขงเหนือ ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง และป่าสัก (พศ. 2561-2580) และเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยภาครัฐละเอกชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก


ดร.จงกล จงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษาได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 560 โครงการงบประมาณ 244,456 ล้านบาท ประกอบด้วยด้านที่ 1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้านที่ 2. การสร้างความคงของน้ำภาคการผลิต ด้านที่ 3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ด้านที่ 4. การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้านที่ 5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และ ด้านที่ 6. ยังไม่มีหน่วยงานใดเสนอโครงการมายัง สทนช.


ทั้งนี้ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดังกล่าว มีแผนงาน โครงการจำนวนมาก อีกทั้งงบประมาณในการพัฒนามีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบท และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่ง สทนช .และทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำเกณฑ์หลักที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนหลักในแต่ละด้านที่ประกอบด้วย 4 เกณฑ์หลัก คือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการต่างๆ และจะนำแผนการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว มาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนนำไปดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของแผนหลักต่อไป


สทนช. คาดว่าจะสามารถจัดทำแผนหลักในการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ที่บูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำได้อย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการในโครงการที่มีความพร้อมในทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ที่มา : https://www.77kaoded.com/content/867410