สทนช.วางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มในลุ่มน้ำยมตอนบน รับมือน้ำท่วม-น้ำแล้ง

การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เปิดเผยว่า ลุ่มน้ำยมตอนบนขณะนี้ มีน้ำมาก แต่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้อนาคตจึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้มากขึ้นเพื่อไว้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ ส่วนลุ่มน้ำยมตอนล่างที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยจะต้องหาวิธีจัดเก็บน้ำส่วนเกินให้ได้โดยขณะนี้ สทนช.กำลังลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ซึ่งขณะนี้ มีแผนแม่บทแม่น้ำ 20 ปีที่จะถอดมาเป็นแผนลุ่มน้ำที่ทุกลุ่มน้ำต้องกำหนดเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีลุ่มน้ำของตัวเองจะมีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างไรก่อนนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี  ซึ่งมาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำนั้นๆและจากส่วนกลาง โดยสทนช.จะเป็นผู้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการแล้วนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีแนวคิดว่าจะนำโครงการสะเอียบโมเดลที่เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาลุ่มน้ำยมที่มีการสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดต่างๆเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วย ขณะนี้ตัวโครงการมีการเสนอสร้างอ่างเก็บน้ำไปแล้ว 2-3 อ่าง และจะเร่งให้ได้ผลโดยเร็ว ส่วนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นยังไม่ขอพูดถึง เนื่องจากจะรอให้การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กได้พัฒนาตัวเองก่อนว่าประสบผลสำเร็จอย่างไร

เลขาธิการ สทนช. ยังบอกว่า ในขณะนี้มีการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยเพิ่งมีการออกเอกสารสิทธิ์ประมาณ 4,000 ไร่ให้กับประชาชนไปเมื่อปี 2560 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ามาดูแลป่าและชุมชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลได้ ซึ่งทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่กำปองมีการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความเข้มแข็งและให้ความสำคัญกับการรักษาป่าต้นน้ำอย่างมาก

ที่มา : https://www.js100.com/en/site/news/view/77996