แผนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 – 2565
  • เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2566 – 2580
  • เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 – 2565 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2566 – 2580 ของกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป