การประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (15 ม.ค. 63) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทนช. ทีมที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress report II) ประกอบด้วย การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ การจัดทำ(ร่าง)ผังน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 2 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ที่มา : https://facebook.com/onwrnews/photos/pcb.591567084739749/591566328073158/