สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (27 มกราคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำวัง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่วว่า ขณะนี้ สกนช. และที่มที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจินียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำวัง ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 513 โครงการ ประกอบด้วยแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ อาทิ โครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แม่น้ำวัง เป็นต้น แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน 209 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์15,00 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ เป็นต้น แผนระยะสั้น(พ.ศ.2566-2570) จำนวน 123 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 50,000 ไร่ แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 94โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3.000 ไร่ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 84 โครงการ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้มีแผนหลักที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและแผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก จำนวน 169 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 6200 ไร่ เช่น โครงการฝายน้ำล้นห้วยแม่วอด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทำมส์ เป็นตัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สกนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไป้ญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นตันแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่าวในตอนท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
27 มกราคม 2563