สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (24 มกราคม 2563) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สกนช. กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษาที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนชัลติ้ง เอนจินียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้จัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 273 โครงการ ประกอบด้วย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 135,000 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำหัวยอุ้มเปี้ยม (ตอนบนและตอนล่าง) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง เป็นต้น แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน 148 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่ อาทิ โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่ชาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาว 2 เป็นตัน แผนระยะสั้น(พ.ศ.2566-2570) จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 26,000 ไร่ แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 35โครงการ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 8.600 ไร่ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีแผนหลักที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและแผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563 2565) ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 โครงการ ในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งซ้ำชาก คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 31,00 ไร่ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำปูเตอร์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวแง่ซ้าย เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สกนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป” ที่ปรึกษาๆ สหนช. กล่าวในตอนท้าย

ส่านักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
24 มกราคม 2563