สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (28 มกราคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำยม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยม เข้าร่วมประชุมกว่า 80  คน

ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำยม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,197 โครงการ ประกอบด้วย
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 28,000 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน เป็นต้น แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน
540 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 14,000 ไร่ อาทิ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองรุณ เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 227 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 42,000 ไร่ แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 151 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 187,000 ไร่ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 273 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 29,000 ไร่ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีแผนหลักที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและแผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก จำนวน 150 โครงการ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่าวในตอนท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

28 มกราคม 2563