สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (29 มกราคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำน่าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน 

ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำน่าน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 9,567 โครงการ ประกอบด้วย
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 240,000 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด เป็นต้น แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน
8,812 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 30,000 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกุ๋ย อ่างเก็บน้ำน้ำยาวตะวันออก เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 318 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 120,000 ไร่ แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 247 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 133,000 ไร่ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 178 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 38,000 ไร่ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีแผนหลักที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญและแผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก จำนวน 249 โครงการ คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์
20,000 ไร่ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกุ๋ย โครงการฝายน้ำยาว เป็นต้น 

ทั้งนี้ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่สทนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุง
ผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลัก
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย กล่าวในตอนท้าย 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

29 มกราคม 2563