สทนช. เผยผลการจัดท้าแผนหลักบริหารจดั การทรัพยากรน้ากลมุ่ ลุ่มน้าเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้าในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค 2 เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมธาราฮิลล์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อน้าเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ลุ่มน้าสะแกกรัง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้้า ผู้แทน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

นายธวัชชัย ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด (มหาชน) ได้จัดท้า ร่างแผนหลักการ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้าสะแกกรัง ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดล้าดับความส้าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 254 โครงการ ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จ้านวน 81 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้ง ซ้้าซาก จ้านวน 54 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยระบ้า เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จ้านวน 24 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 23 โครงการอาทิ โครงการระบบ ส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์(ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้้าหุบหวายโป่ง แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จ้านวน 59 โครงการ เป็น โครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 55 โครงการแผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จ้านวน 90 โครงการ เป็น โครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้น้าความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุง ผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า กลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดล้าดับความส้าคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอความเห็น และให้ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามล้าดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถด้าเนินการได้ทันที อันจะ น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง และปัญหาคุณภาพน้้า ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า อื่นๆ ต่อไป” นายธวัชชัย ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวในตอนท้าย

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 4 กุมภาพันธ์ 2563