สทนช. เผยผลการจัดท้าแผนหลักบริหารจดั การทรัพยากรน้ากลมุ่ ลุ่มน้าเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้าในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) นายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค 2 เป็นประธานเปิด การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้าเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากร น้าลุ่มน้าท่าจีน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้้า ผู้แทน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

นายธวัชชัย ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด (มหาชน) ได้จัดท้า ร่างแผนหลักการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้าลุ่มน้าท่าจีน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม ทั้งจัดล้าดับความส้าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,372 โครงการ ประกอบด้วย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการคลองร่วม ถนนพุทธมณฑลสาย5และอุโมงค์ระบายน้้าใต้คลองแนวลิขิต1และ(2)โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภมูิภาคสาขา สมุทรสาคร – นครปฐม (ระยะที่ 2) แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จ้านวน 275 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 175 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้้าพุหางนาก โครงการอ่างเก็บน้้าคลองกระเวน เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จ้านวน 665 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 62 โครงการ แผนระยะ ปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จ้านวน 157 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 77 โครงการ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จ้านวน 273 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้้าซาก จ้านวน 32 โครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้น้าความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุง ผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดล้าดับความส้าคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้้าเสนอความเห็น และให้ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามล้าดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถด้าเนินการได้ทันที อันจะ น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง และปัญหาคุณภาพน้้า ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า อื่นๆ ต่อไป” ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวในตอนท้าย

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 5 กุมภาพันธ์ 2563