สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี เพื่อนำเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เข้าร่วมประชุมกว่า 55 คน

นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,372โครงการ ประกอบด้วย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 527 โครงการ ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน 226 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 202 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำชุนน้อย เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 169 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 30 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองลำกง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำทิน แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 50 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 82 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา ภัยแล้งซ้ำซาก จำนวน 21 โครงการ

ที่มา : https://www.onbnews.today/post/19356