การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษา เพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี เพื่อนำเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เข้าร่วมประชุมกว่า 55 คน

นายธวัชชัย ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,372โครงการ ประกอบด้วย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 527 โครงการ ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน 226 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 202 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำชุนน้อย เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 169 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 30 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองลำกง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำทิน แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 50 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 82 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก  จำนวน 21 โครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป

ข่าว/ภาพ : พีรพล ปานเกลียว

ที่มา : https://www.phukhaopost.com/news/2-50-6208-การประชุมกลุ่มย่อย-ครั้งที่-2-โครงการศึกษา-เพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจ