สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำ

สุพรรณบุรี,,สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำแบบยั่งยืน

สุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำแบบยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอ ร่างแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เข้าร่วมประชุม

นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผอ.สทนช. ภาค 2 กล่าวว่า ขณะนี้ สทนช. และทีมที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,372โครงการ ประกอบด้วย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการได้แก่ (1) โครงการคลองร่วมถนนพุทธมณฑลสาย5และอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต1และ(2)โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร – นครปฐม (ระยะที่ 2) แผนระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563-2565) จำนวน 275 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 175 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำพุหางนาก โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระเวน เป็นต้น แผนระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 655 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 62 โครงการ แผนระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 157 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก จำนวน 77 โครงการ แผนระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จำนวน 273 โครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก จำนวน 32 โครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุง ผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถส่งมอบแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบต่อยอดขยายผลไปใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป  การประชุมรับฟังความคิดเห็นจะมีการประชุมทั้งหมด 10 พื้นที่ซึ่งวันนี้เป็นพื้นที่ 8 ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วทุกพื้นที่ จะปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น และจะนำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำให้ความเห็นแผนงานดังกล่าว และนำแผนงานดังกล่าวให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นต่อไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/local/415187#.XjvhbOzMbP4.lineme