สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกล่ม ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ หวังแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันนี้ (26 ก.พ.63) นายหรรณพ พุกจันทร์ หัวหน้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาเพื่อจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ ห้องมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ จ.พิษณุโลก ซง่ึ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น้ำเสนอผลการศึกษาของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำยมและ ลุ่มน้ำน่าน เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

นายปรีชา สุขกล่้า ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สทนช. กล่าวว่า ผลจากการศึกษาที่ผ่านการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า โครงการในแผนหลักกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่มีทั้งหมด 13,747 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 80 โครงการ สามารถบรรเทาพื้นที่ภัยแล้งได้ 2,155,000 ไร่ และสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ 2,857,000 ไร่ อีกทั้งมีโครงการที่บรรจุในแผนหลัก 13,667 โครงการ ประกอบด้วย แผนด้านที่ 1 (การจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค) จ้านวน 931 โครงการ แผนด้านที่ 2 (การสร้างความมั่นคงด้านการผลิต) จ้านวน 2,871 โครงการ แผนด้านที่ 3 (การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย) จ้านวน 985 โครงการ แผนด้านที่ 4 (การจัดการ คุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ) จ้านวน 129 โครงการ แผนด้านที่ 5 (การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ) จ้านวน 8,654 โครงการ และแผนด้านที่ 6 (การบริหารจัดการ) จ้านวน 97 โครงการ ซึ่งแผนหลักทั้งหมดนี้แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2564-2565) จ้านวน 3,615 โครงการ ระยะสั้น (พ.ศ.2566-2570) จ้านวน 7,785 โครงการ ระยะปานกลาง (พ.ศ.2571-2575) จ้านวน 1,030 โครงการ และระยะยาว (พ.ศ.2576-2580) จ้านวน 1,237 โครงการ โดยโครงการที่อยู่ใน ระยะเร่งด่วนเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้านวน 653 โครงการ สามารถบรรเทาพื้นที่ภัยแล้งได้ 161,000 ไร่ เป็น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ้านวน 100 โครงการ สามารถบรรเทาพื้นที่น้ำท่วมได้ 194,000 ไร่

“ทั้งนี้ สทนช.จะน้ำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้ความเห็น และจะน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามล้าดับ หากโครงการมีความพร้อม ก็สามารถด้าเนินการได้ทันที อันจะน้ำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง หวังให้เป็นต้นแบบ ต่อยอด ขยายผล ไปใช้ เป็นทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป” ที่ปรึกษาฯ สทนช. กล่าวในตอนท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ 2563